Fejlesztőpedagógiai foglalkozásaink

Beszédfejlesztés

Szókincsbővítés, szövegértés, az anyanyelv-elsajátítás nehézségeinek kezelése egyénre szabott terv segítségével. 

Dyslexia, dysgraphia program

Az olvasás és írás tanulásában nehézségekkel küzdő gyermekek megsegítése a Meixner-program alapján. Egyéni, illetve max. kétfős.

Dyscalculia program

Számolási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítése speciális program alapján.

Logopédia

Megkésett beszédfejlődés, pöszeség, dadogás, orrhangzós beszéd, hadarás, diszfónia, gyermekkori afázia, nyelvlökéses nyelés, nyelésterápia stb.

Iskolára való felkészítés

Intenzív, ám játékos és sok mozgással kísért iskolára való felkészítés, mely egy tanéven keresztül heti egy-két alkalommal, mini-osztálykeretben történik. A foglalkozások célja az, hogy a felmerülő hiányosságokat figyelembe véve megelőzzük a későbbi problémákat, nehézségeket. A jól felépített, tudatos foglalkozások alkalmával (játék-, feladat- és szabálytudat, valamint értelmi, testi, lelki nevelés révén) készítjük fel őket az iskolára. Mindezt lépésről lépésre, sok mozgással, játékkal, zenével tesszük.

Mozgásfejlesztés

Szenzomotoros integrációs torna, illetve konduktív fejlesztés, előzetes mozgásállapot-vizsgálat javaslata alapján.

Felzárkóztatás, korrepetálás

Alsó és felső tagozatos diákok részére felvételi felkészítés – 8. évfolyamos diákok részére egyénileg vagy kiscsoportos formában.

Érintő – Zeneterápia

A személyiség komplex fejlesztése szempontjából fontos a zenei érdeklődés felkeltése, a ritmusérzék, a zenei hallás, a zenehallgatás képességének fejlesztése, a zenei ízlés formálása, valamint a zenei képességek kialakítása és fejlesztése. A ritmusérzék fejlesztése az iskolai tanulás szempontjából is rendkívül fontos, hiszen alapvető jelentősége van az írás mechanizmusának elsajátításában.

Kognitív fejlesztés

A pszichikus funkciók – érzékelés, észlelés, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás – fejlesztése a későbbi sikeres iskolai előmenetel igen fontos pillére. A játékos foglalkozások során, illetve az eszközök és tevékenységek megválasztásakor a gyermek érdeklődésének felkeltésére törekszünk. A játékba ágyazott tapasztalati tanulás útján, az átélt élményeken keresztül a gyermekeket az őket körülvevő környezeti valóság mennyiségi, térbeli viszonyainak, formáinak felfedezésére motiváljuk, így hozzásegítve őket a zökkenőmentes iskolakezdéshez, illetve a sikeres tanulási tevékenységhez.

Angol

Ma már mindenki elengedhetetlennek gondolja, hogy gyermeke több nyelven beszéljen. Mi a legnagyobb tudásunkkal és tapasztalatunkkal várjuk óvodáskorú gyermekét, s hisszük, hogy nálunk az angol nyelv megszeretteti saját magát!